Forløb på RCA

Målgruppe

Tilbuddene retter sig mod personer, hvor det vurderes, at arbejdsevnen er nedsat eller truet af fysiske, psykiske eller sociale årsager, og hvor pågældende har brug for udvikling og afklaring af ressourcer i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Forløbene er individuelt tilrettelagt i samarbejde mellem den pågældende, kommunen og RCA og tager udgangspunkt i den enkeltes udfordringer.

Formål

Formålet med forløbene er at finde en mulig vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Med en anerkendende tilgang arbejder RCA sammen med den pågældende på at finde, konkretisere, synliggøre og udvikle vedkommendes ressourcer. Samtidig klarlægges eventuelle behov for skånehensyn og hjælpemidler.

Selve forløbet

Som en væsentlig del af forløbene afprøves pågældende på RCAs værksteder, der er i stand til at arbejdsprøve i mangeartede funktioner.

Værkstederne på RCA er ordreproducerende og samarbejder med mange virksomheder i Danmark. RCA konkurrerer på lige vilkår med virksomheder i det private erhvervsliv. RCA har som udgangspunkt altid plads til de udfordringer, den enkelte har. Herved adskiller RCA sig fra det ordinære arbejdsmarked.

Vejledning i korrekte ergonomiske arbejdsstillinger og hjælpemidler samt indretning af arbejdspladsen, foregår i samarbejde med fysioterapeuterne, der er ansat på RCA.

Opgaverne og de funktioner, der afprøves, matcher de funktioner, som findes på det ordinære arbejdsmarked.  Værkstederne arbejder med at afklare, hvilke funktioner, arbejdsstillinger og arbejdsbelastninger, den pågældende kan varetage. På baggrund af erfaringerne fra arbejdet på værkstederne drøftes med de socialfaglige konsulenter, hvilke typer af erhverv og jobfunktioner, der matcher kompetencer og ønsker med henblik på fremtidig beskæftigelse.

RCA har mangeartede montage-, pakke-, lager- og logistikopgaver, forskellige håndværksopgaver, it-, medie- og administrative opgaver, køkken- og kantineopgaver. Værkstederne er bemandet med faguddannet personale med stor erfaring i udviklings- og afklaringsarbejde.

Der er ligeledes mulighed for afprøvning i eksterne praktikker, hos lokale arbejdsgivere med tæt opfølgning af personale fra RCA, således at praktikforløbet bliver samstemmende med den pågældendes ressourcer. I de respektive forløb arbejdes der med at udvikle ressourcerne optimalt. 

På alle værksteder kan følgende ressourcer og/eller barrierer beskrives, vurderes og om muligt udvikles:

  •          Faglige, praktiske og personlige kompetencer i relation til arbejdsmarkedet
  •          Sociale kompetencer i relation til arbejdsmarkedet
  •          Eget arbejdsmarkedsperspektiv
  •          Materielle forhold og netværk med relevans for arbejdsmarkedet
  •          Helbredsmæssige forhold i relation til arbejdsmarkedet 

Dokumentation

På baggrund af forløbet på RCA udarbejdes en grundig dokumentation af forløbet, herunder belyses baggrund, ressourcer og muligheder på arbejdsmarkedet. Dokumentationen danner ofte udgangspunkt for den videre sagsbehandling.

Bredt samarbejde

Under forløbene gøres typisk brug af den brede tværfaglige opbygning på RCA. Den socialfaglige konsulent er som oftest tovholder og den gennemgående person, der udarbejder den endelige dokumentation/vurdering. Den værkstedsfaglige medarbejder varetager den daglige observation på værkstedet. Der indgår ofte fysioterapeutisk vejledning og træning samt eventuelt socialmedicinsk læge- og/eller psykologkonsulent, så både fysiske, psykiske og sociale forhold kan blive klarlagt.

RCA samarbejder med Socialmedicinsk Enhed (SME) og inddrager SME læge og/eller psykolog, hvis behov herfor opstår under forløbet.

Visitation

Forvisitation varetages af teamlederen på RCA, som kontakter rådgiver i tvivlspørgsmål. Sagen fordeles til en socialfaglig konsulent (undtaget 10 ugersforløb, der fordeles til en værkstedmedarbejder) som udgangspunkt indenfor en uge efter modtagelse af den kvalificerede henvisning.

Efter modtagelse af sagen kontakter den socialfaglige konsulent jobcenterrådgiveren med information om forventet visitations- og/eller startdato m.m.

Visitation- og startsamtale varetages af RCA på baggrund af jobcentrets henvisning. Det forudsættes, at jobcenterrådgiveren ikke deltager i visitations/start samtalen med mindre andet er noteret i henvisningen.

I forbindelse med visitationen udfærdiger RCA en skriftlig aftale om forløbets formål, indhold og start og sluttidspunkt. Aftalen underskrives af den pågældende borger og kontaktpersonen på RCA og sendes til underskrift og information til jobcenterrådgiveren.

Klik på Henvisning øverst på denne side.