Individuelt udviklingsforløb

Målgruppe

Borgere som af helbredsmæssige(fysiske og/eller psykiske) eller sociale årsager befinder sig uden for arbejdsmarkedet og for hvem der vurderes et behov for en udviklende og afklarende indsats.

Formål

Det overordnede formål med forløbene er udvikling af borgerens funktionsevne frem mod en hel eller delvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller en evt. indstilling til Rehabiliteringsteamet. Forløbene afsluttes alle med et afslutningsnotat over forløbets indhold og resultat, herunder vurderinger af ressourcer og udviklingsmuligheder i forhold til arbejdsmarkedet for den enkelte borger.

Mål

Målet er ved afslutning af forløbet at der er sket en udvikling i overensstemmelse med mål og delmål beskrevet i henvisningen, f.eks. stabilt fremmøde, øgning i fremmødetimer osv. Ligeledes er det et mål, at den enkelte opnår en bevidsthed om egen formåen og eventuelle skånehensyn, således at den enkelte er i stand til at deltage i videre forløb, herunder tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der skulle på den måde gerne være et klart og tydeligt billede af borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder ved afslutning af forløbet på RCA.

Metode

Udgangspunktet for RCAs arbejde, uanset målgruppe, er en praksis funderet i beskæftigelse på værksteder, der i så høj grad som muligt ligner det almindelige arbejdsmarked. Borgere på RCA mødes derfor med de forventninger, krav og normer, som man mødes med på det ordinære arbejdsmarked. Opgaverne er ordrebaserede og nødvendige, hvilket stiller krav til kvalitet og levering.
Vi arbejder ud fra et normativt grundlag, som er udtryk for de normer og holdninger, der er gældende i det omgivende samfund og som alle borgere derfor kan og skal lære at fungere i. I det normative grundlag henter vi vores begrundelser for indsatsen i forhold til den enkelte i stedet for at handle individuelt.
Vi stiller maksimale krav til alle borgere ud fra den enkeltes forudsætninger, da vi har det grundsyn, at der stilles gensidige krav mellem mennesker, som respekterer hinanden.
Tilgangen til borgeren er ressourceorienteret og individuel, hvorfor der stilles individuelle krav og følges individuelt op.
Vi arbejder med åbenhed i vores pædagogiske arbejde, hvilket blandt andet betyder, at vi siger det vi ser og konfronterer med henblik på at skabe udvikling.
Der reageres strakt på manglende fremmøde, hvis borgeren ikke følger den individuelle, forpligtende aftale, vi har indgået.

Læs mere om metode på RCA HER

Fremmøde

Der reageres straks på manglende fremmøde ved kontakt til borgeren, hvor der spørges konkret ind til begrundelser for fravær.  Vi har konkrete aftaler med hver enkelt borger og har dermed indgået en forpligtende aftale. Fremmøde er således også en del af det normative grundlag, hvor den enkelte borger skal bevidstgøres om, at det har en betydning at de møder op og er en del af fællesskabet.

Medarbejdere

Borgeren tilknyttes en fast jobcenterrådgiver på RCA samt en værkstedsfaglig kontaktperson i afdelingen. De værkstedsfaglige kontaktpersoner er medarbejdere med erfaring indenfor pædagogisk arbejde. Faglig baggrund vil være diverse håndværksfag så som tømrer, smed m.m. Desuden personale uddannet indenfor produktion, indenfor køkkenfaget så som kok samt ernæringsassistent og personale med kontoruddannelser.

Samarbejdsparter som kan inddrages i forløbet efter individuelt behov

Fysioterapeuter

RCA psykolog

SME psykolog og/eller læge

Private og offentlige virksomheder

Henvisningsgrundlag

Forløbene tager udgangspunkt i en henvisning fra rådgiver i borgerens Min Plan med konkret angivelse af mål og delmål for den enkelte borger. Se inspiration til henvisning HER

Der kan henvises til forløbene i følgende sammenhænge:

  1. Aktivt tilbud
  2. Forrevalideringsforløb.
  3. Som indsats i forbindelse med et Jobafklaringsforløb.
  4. Som indsats i forbindelse med et Ressourceforløb.

Se henvisningsprocedure for Aalborg kommune eller andre kommuner

Lovgrundlaget er Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr 2.

Varighed

Forløbene fastsættes som udgangspunkt til 13 uger, men kan forlænges eller forkortes efter individuel aftale både ved henvisning eller under forløbet.

Indhold

Ved opstart afholdes en samtale mellem borger og jobcenterrådgiver fra RCA. Henvisende jobcenterrådgiver deltager efter mulighed og behov. Borgeren er altid velkommen til at tage en bisidder med til samtalen. Der udarbejdes en aftale- og udviklingsplan med mål og delmål for forløbet for den enkelte deltager og der tages stilling til, hvilke af RCAs værksteder den enkelte skal tilknyttes.

Borgeren er tilknyttet en jobcenterrådgiver på RCA, som afholder vejlednings- og udviklingssamtaler med borgeren og har ansvaret for den overordnede koordinering af forløbet. Jobcenterrådgiveren på RCA er ligeledes ansvarlig for at dokumentere forløbet og for løbende og relevant kontakt til henvisende jobcenterrådgiver. Ved afslutning af forløbet er det ligeledes jobcenterrådgiver ved RCA, der udarbejder afslutningsnotat, som indeholder en beskrivelse af forløbet, ressourcer og udviklingsmuligheder.

Borgeren tilknyttes ligeledes en værkstedsfaglig kontaktperson. Denne har til opgave at lede og fordele arbejdet på det konkrete værksted og agerer således arbejdsgiver. Værkstedskontaktpersonen afholder desuden vejlednings- og opsamlingssamtaler med borgeren og jobcenterrådgiver på RCA.

Den daglige produktion: Borgeren indgår i den daglige produktion i en eller flere af RCAs afdelinger. Indenfor den aftalte mødetid vil han/hun deltage i den daglige produktion, i ugentlige ”personalemøder” i afdelingen (samlinger) og i fælles pauser. Der vil således ske erfaringsopbygning både ift. den konkrete deltagelse i en produktion samt i samvær og samarbejde med kollegaer på arbejdspladsen.

Virksomhedspraktikker og kombiforløb: Under forløbene vil der være fokus på at borgeren deltager i en eller flere virksomhedspraktikker. Der kan også etableres kombiforløb, som består af en kombination af virksomhedspraktik ved en arbejdsgiver på det ordinære arbejdsmarked og praktik på et af værkstederne på RCA. Initiativ til deltagelse i virksomhedspraktikker kan både tages af jobcenterrådgiver og/eller af RCA medarbejdere, men vil ske efter fælles aftale mellem borger, rådgiver og RCA.

Alle borgere modtager ergonomisk vejledning under deres deltagelse på værkstederne.

Fysioterapeutisk træning – herunder træning i varmtvandsbassin – tilbydes til de borgere, for hvem dette vurderes relevant af RCAs fysioterapeuter.

Ligeledes er det muligt at tilbyde den enkelte borger støttende samtaler ved RCAs psykolog. Samtalerne er arbejdsmarkedsrettede støttende samtaler, som har til formål at støtte op omkring de udviklingsprocesser borgeren er i gang med under forløbet.

Socialmedicinsk Enhed (SME): SME psykologiske udredninger kan foretages på vurdering af RCA konsulenterne. Ligeledes kan en given sag forelægges SME læge med henblik på fokuseret samtale omkring konkrete helbredsmæssige spørgsmål. For begge kontaktformer gælder det at SME læge eller psykolog skriver et notat, som vedlægges afslutningsnotatet.

Afslutning

I forbindelse med opstart i forløbene aftales tidspunkt for en afslutningssamtale, hvor jobcenterrådgiver deltager. På afslutningsmødet drøftes erfaringer fra forløbet på baggrund af afslutningsnotatet og det videre forløb for den enkelte borger aftales.

Før opstart på i Individuelt udviklingsforløb kan efter behov/vurdering henvises til

  1. Fysioterapeutisk træningsforløb

Træningsforløbet kan efter konkret vurdering benyttes forud for Individuelt udviklingsforløb.

Fysioterapeuterne på RCA forestår forløbet ud fra et individuelt tilrettelagt træningsprogram, der kan indeholde styrke/udholdenhedstræning, kredsløbstræning, bevidsthedsøvelser m.m. Træning kan foregå både udendørs og indendørs. Afspænding, mindfulness og træning i varmtvandsbassin kan også tilbydes.

Varighed: Minimum 4 uger.

I forbindelse med henvisning til Individuelt udviklingsforløb, kan rådgiver tilkendegive ønske om et træningsforløb som start.

  1. Individuelt samtaleforløb

I særlige tilfælde kan der være behov for at borgeren starter op i et individuelt samtaleforløb med henblik på, at vurdere om borgeren kan profitere af et Individuelt udviklingsforløb. Se nærmere beskrivelse af individuelt samtaleforløb HER

Mødetid

Gældende for alle forløb på RCA:

Mellem 7.30 – 14.30 mandag til torsdag samt 7.30– 14.00 fredag.

Mødetidspunkter aftales individuelt.

Optag

Optag sker hver mandag.

Se henvisningsprocedure for Aalborg kommune eller andre kommuner.

Rolle og ansvar

Myndighedsfunktion påhviler jobcenter rådgiver. RCA har ansvaret for forløbene og for at tage kontakt til jobcentret, såfremt den indgåede aftale mellem jobcenter, borgeren og RCA ikke overholdes.

Jobcenter Aalborg – Workbase Tilbuds id.

Klik HER for at se oversigt over tilbuds id. i Workbase.

 

Kontaktperson

Faglig koordinator Anja Kristensen
Skjernvej 7
9220 Aalborg Øst
Tlf: 99 82 30 04 / 31 99 30 04
Email:

Kontaktperson

Teamleder Mette Skaarup Jakobsen
Skjernvej 7
9220 Aalborg Øst
Tlf: 99 82 30 03 / 31 99 30 03
Email: