Autismesforløb

Individuelt tilrettelagt vejlednings- og opkvalificeringsforløb for unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse

Lovgrundlag

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 2.

Målgruppe

Unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse uden udviklingshæmning eller med en mild grad af udviklingshæmning.

Fælles for målgruppen vil som udgangspunkt være, at de har et ønske om uddannelse eller beskæftigelse inden for erhvervsuddannelsesområdet eller et ønske om, at bruge RCA som led i udvikling af sociale kompetencer i forbindelse med et mål om uddannelse i en anden retning. Der kan også være tale om, at der er behov for et længerevarende og individuelt struktureret forløb i virksomhedslignende rammer for at kunne nå målet.

Formål

At den enkelte bliver i stand til at påbegynde en uddannelse og/eller bliver bevidst om arbejdsrelevante ønsker, herunder at den enkelte opnår kompetencer med henblik på opstart i uddannelse eller opnåelse af beskæftigelse.

Mål

At tilbyde et forløb, der kan udvikle den enkeltes arbejdsevne, og dermed bidrage til at integrere den enkelte på arbejdsmarkedet.  For de unge er målet at udvikle dem hen imod uddannelse.

Metode

Udgangspunktet for RCAs arbejde, uanset målgruppe, er en praksis funderet i beskæftigelse på værksteder, der i så høj grad som muligt ligner det almindelige arbejdsmarked. Borgere på RCA mødes derfor med de forventninger, krav og normer, som man mødes med på det ordinære arbejdsmarked. Opgaverne er ordrebaserede og nødvendige, hvilket stiller krav til kvalitet og levering.

Vi arbejder ud fra et normativt grundlag, som er udtryk for de normer og holdninger, der er gældende i det omgivende samfund og som alle borgere derfor kan og skal lære at fungere i. I det normative grundlag henter vi vores begrundelser for indsatsen i forhold til den enkelte i stedet for at handle individuelt.
Vi stiller maksimale krav til alle borgere ud fra den enkeltes forudsætninger, da vi har det grundsyn, at der stilles gensidige krav mellem mennesker, som respekterer hinanden.
Tilgangen til borgeren er ressourceorienteret og individuel, hvorfor der stilles individuelle krav og følges individuelt op.
Vi arbejder med åbenhed i vores pædagogiske arbejde, hvilket blandt andet betyder, at vi siger det vi ser og konfronterer med henblik på at skabe udvikling.
Der reageres strakt på manglende fremmøde, hvis borgeren ikke følger den individuelle, forpligtende aftale, vi har indgået.

For borgere med autismespektrumforstyrrelser vil der samtidig være fokus på skabe trygge, overskuelige, kendte og strukturerede rammer for den enkelte. Der er mulighed for at indrette hverdagen individuelt og der tages hensyn ved særlige behov for arbejdspladsindretning. Der eksperimenteres løbende med den enkeltes fysiske placering og strategier for at fungere optimalt.

Den daglige deltagelse i produktionen samt det daglige samarbejde på værkstedet giver mulighed for, at den enkelte udbygger sit netværk, bl.a. med andre borgere der også har en autismespektrumforstyrrelse. Den enkelte får erfaring med nye arbejdsfunktioner og tilegner sig de sociale handlingskompetencer, som den enkelte har brug for med henblik på at kunne begå sig på en uddannelsesinstitution eller på arbejdsmarkedet. Den unge eller voksne med autismespektrumforstyrrelse vil via deltagelse i produktionsmiljøet udvikle personlige og sociale kompetencer samt opnå viden og erfaring indenfor det faglige område, som han/hun knyttes til.

Vi arbejder bl.a. ud fra metoder hentet fra den kognitive affektive adfærdsteori og elementer fra TEACCH-pædagogikken

Læs mere om metode på RCA HER.

Medarbejdere

Borgeren tilknyttes en fast kontaktperson i afdelingen. Kontaktpersonerne er pædagogisk-værkstedsfaglige medarbejdere: Faglig baggrund vil være div. håndværksfag så som tømrer, smed m.m. Desuden er der personale uddannet indenfor produktion, indenfor køkkenfaget så som kok samt ernæringsassistent og personale med kontoruddannelser samt fysioterapeuter. I alle afdelinger er personalet særligt uddannet ift. indsigt, viden og tilgang til borgere med autismespektrumforstyrrelser.

Borgeren tilknyttes ligeledes en fast jobcenterrådgiver fra RCA, der ligeledes har uddannelse indenfor området, som bl.a. har til opgave at visitere borgerne ind i huset, afholde samtaler med kontaktperson og borger efter behov, stå til rådighed med sparring m.m.

Samarbejdsparter som kan inddrages i forløbet efter individuelt behov

Fysioterapeuter

RCA psykolog

SME psykolog og/eller læge

Private og offentlige virksomheder

Uddannelsesinstitutioner – Fx Tech College/brobygning, FVU undervisning m.m.

Indhold

Forløbet vil typisk være sammensat af følgende:

 • Ved opstart afholdes en startsamtale med borgeren, jobcenterrådgiver fra RCA samt eventuelt henvisende jobcenterrådgiver. Såfremt der forud for startsamtalen er taget stilling til borgerens ønske om tilknytning til afdeling, deltager også daglig kontaktperson fra afdelingen. Borgeren er altid velkommen til at tage en bisidder med til samtalen. Udgangspunktet for samtalen er at forventningsafstemme formål med og indhold i forløbet. Med udgangspunkt i Min Plan og startsamtalen udarbejdes en aftale- og udviklingsplan for det enkelte forløb.
 • Ved startsamtalen afklares forventning til samarbejdet mellem rådgiver og RCA. Der aftales fx opfølgningsmøder. Alle aftaler er kendte af borgeren.
 • Borgeren tilknyttes en produktionsafdeling og der skabes tydelige rammer omkring tilgang til arbejdsopgaver samt forventning til den daglige deltagelse i arbejdet og i de kollegiale relationer i afdelingen. Der er mulighed for skærmning – både ved opgaveløsning og i pauser – og der tages hensyn til borgerens skånebehov. Arbejdet på værkstedet sker i strukturerede og forudsigelige omgivelser med udgangspunk i en arbejdspladslignende praksis.
 • Virksomhedspraktikker og kombiforløb: Under forløbene vil der være fokus på at borgeren deltager i en eller flere virksomhedspraktikker. Der kan også etableres kombiforløb, som består af en kombination af virksomhedspraktik ved en arbejdsgiver på det ordinære arbejdsmarked og praktik på et af værkstederne på RCA. Initiativ til deltagelse i virksomhedspraktikker kan både tages af jobcenterrådgiver og/eller af RCA medarbejdere, men vil ske efter fælles aftale mellem borger, rådgiver og RCA.
 • For unge under 30 år er der etableret et ungemiljø på RCA. De unge kan deltage i forskellige strukturerede aktiviteter i løbet af ugen, blandt andet morgensamling med fællesspisning to gange om ugen, psykoedukation ved psykolog i mindre grupper, vejledning om kost og ernæring, herunder fremstilling af sund mad, oplæg med henblik på at den unge opnår kendskab til nærmiljø og samfund samt netværksskabende aktiviteter.
 • Når det vurderes relevant kan der afholdes undervisning på mindre hold. Der undervises fx i arbejdspladssikkerhed, privat økonomi, jobsøgning eller andre relevante emner.
 • Der tilbydes screening ift. dansk- og matematikundervisning på FVU niveau, samt evt. OBU
 • I det omfang det ønskes tilbydes FVU og OBU undervisning.
 • Fysisk træning tilbydes efter individuel vurdering.
 • Ergonomisk vejledning er altid en del af forløbet.
 • Støttende samtaler ved psykolog tilbydes efter individuel vurdering.
 • Træning af almindelig daglig livsførelse gennem praktisk læring.

Mødetid

Timetal og mødetid aftales individuelt med udgangspunkt i RCAs åbningstid: Mandag til torsdag kl. 7.30 – 14.30, fredag kl. 7.30 – 14.00.

Varighed

Forløbslængde vurderes individuelt. Typisk bevilges et forløb på 13 uger. Forløbet kan forlænges efter aftale og afsluttes ligeledes efter aftale før forventet, såfremt det individuelle mål er nået eller såfremt der ikke vurderes fortsat at være grundlag for deltagelse i tilbuddet for den enkelte unge.

Optag

Optag sker hver mandag.
Se henvisningsprocedure for Aalborg Kommune og andre kommuner.

Rolle og ansvar

Jobcenter: Myndighedsfunktion påhviler jobcenterrådgiver.

RCA har ansvaret for:

 • Borgerens deltagelse i virksomhedens produktioner (fx arbejde med fremmøde, motivation samt faglig udvikling).
 • Det daglige relations- og udviklingsarbejde sammen med borgeren med henblik på borgerens personlige udvikling.
 • Direkte kontakt til rådgiver, hvis der opstår uventede handlinger eller andet vurderes relevant, at man i fællesskab handler på.
 • Etablering af virksomhedspraktik under forløbet, når dette vurderes relevant i udviklingsprocessen frem mod uddannelse eller beskæftigelse.
 • Hyppig kontakt og opfølgning i praktikken.
 • Udarbejdelse af afsluttende skriftlig opsamling over forløbet.
 • I samarbejdet med borgeren og rådgiver at udarbejde forslag til plan for det videre forløb ved afslutning af forløbet.
 • Udarbejdelse af skriftlig opfølgning hver 11. uge.

Jobcenter Aalborg – Workbase Tilbuds id.

Klik HER for at se oversigt over tilbuds id. i Workbase.

Kontaktperson

Faglig koordinator Anja Kristensen
Skjernvej 7
9220 Aalborg Øst
Tlf: 99 82 30 04 / 31 99 30 04
Email:

Kontaktperson

Teamleder Mette Skaarup Jakobsen
Skjernvej 7
9220 Aalborg Øst
Tlf: 99 82 30 03 / 31 99 30 03
Email: