JOBKLAR – Din plan

Forløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere

Klik HER for folder.

Adresse

RCA

Skjernvej 7

9220 Aalborg Ø

Målgruppe

Forløbet retter sig mod jobparate kontanthjælpsmodtagere, som ikke har profiteret af forudgående indsats, og hvor en anden form for indsats findes nødvendig. Forløbet er tiltænkt borgere, hvor det vurderes, at de helbredsmæssige, personlige og/eller sociale kompetencer (fx stabilitet, fleksibilitet, hygiejne, overvægt, ansvar for egen livssituation osv.) udgør barrierer for tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Formål

Udvikling af deltagernes arbejdsmarkedsperspektiv herunder afdækning af borgerens realistiske muligheder på det ordinære arbejdsmarked samt stillingtagen til job- eller brancheskifte. Der tages udgangspunkt i ”Min plan”, med fokus på at videreudvikle borgerens ressourcer. Formålet er at få den enkelte borger til at tage ansvar for sin egen udvikling i forhold til tilbagevenden på arbejdsmarkedet ud fra de givne rammer.

 Mål

Deltagere i 12 ugers forløb afprøves via virksomhedspraktik på det ordinære arbejdsmarked med henblik på afprøvning af nye eller allerede kendte arbejdsområder, samt nye arbejdsfunktioner og udbygning af netværk. Målet er, at den enkelte borger bliver i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og helst integreres i det ordinære arbejdsmarked under forløbet.

Metode

Praktikker er omdrejningspunktet/hovedfokus i forløbet, da formålet er at bringe borgeren tilbage på det ordinære arbejdsmarked. Der vil således være fokus på mulig ordinære timer, ordinær ansættelse eller ansættelse i job med løntilskud efterfølgende. Der arbejdes med, at den enkelte borger bliver bevidst om sine ressourcer og hvordan disse bringes i spil og gøres håndgribelige i arbejdsmæssig sammenhæng. Samtidig arbejdes der med at løse mulige barrierer.

Deltageren tilknyttes et værksted på RCA ved opstart i forløbet og forbliver tilknyttet frem til opstart i praktik. Formålet med indsatsen er udvikling og afklaring af mødestabilitet, faglige og praktiske samt personlige kompetencer med henblik på udplacering i praktik på det ordinære arbejdsmarked samt afklaring til jobsøgning med fokus på nye arbejdsområder

Læs mere om metode på RCA HER.

Medarbejdere

Jobcenterrådgivere med indgående kendskab til arbejdsmarkedet både lokalt og på landsplan herunder viden om job- samt uddannelsesmuligheder.

Deltagerantal

Efter behov i Jobhuset.

Varighed

Forløbet har som udgangspunkt en varighed af 12 uger, men kan tilpasses individuelt, således at det enkelte forløb tager udgangspunkt i borgeren. Forløbet kan afsluttes ved evaluering i 7. uge. Beslutningen om forlængelse eller afslutning beror på en individuel vurdering mellem rådgiver, RCA og borger. Udgangspunktet er at RCA følger op i praktikken.

Indhold

Indholdet af forløbet er sammensat af følgende faser:

  • Ved opstart afholdes en samtale mellem borger og jobcenterrådgiver fra RCA. Der udarbejdes en aftale- og udviklingsplan med mål og delmål for forløbet for den enkelte deltager og der tages stilling til, hvilke af RCAs værksteder den enkelte skal tilknyttes. Jobcenterrådgiver kan deltage i denne samtale.
  • Borgeren møder på et værksted på RCA og deltager i produktionen samt indgår som en medarbejder på lige vilkår med de øvrige praktikanter på værkstederne. Under forløbet er der tæt kontakt mellem borger, jobcenterrådgiver fra RCA og værkstedsassistent. Borgeren deltager sideløbende med værkstedsarbejdet i vejledende og udviklende samtaler med jobcenterrådgiver fra RCA omkring de problemstillinger, som opleves som en hindring for at opnå job.
  • Virksomhedspraktik: For deltagere i 12 ugers forløb oprettes der som udgangspunkt minimum en praktik i en privat eller offentlig virksomhed. Der er løbende kontakt med praktikstedet og borgeren under praktikken. Der aftales praktikopfølgning, hvor jobcenterrådgiver fra RCA forestår hyppige opfølgninger.
  • Der er mulighed for fysisk træning i forløbet enten via DGI-huset eller ved uddannet fysioterapeut fra RCA. Udgangspunktet for træningen er en individuel vurdering foretaget i forbindelse med henvisningen eller som led i afklaringen under forløbet. Baggrunden for træningen kan være behov for vægttab, smerter i bevægeapparatet, eller andre fysiske problematikker, som vurderes at have betydning for opnåelse af tilknytning til arbejdsmarkedet. Fysisk træning kan sikre en hurtig afklaring, opkvalificering og en holdbar fastholdelse på arbejdsmarkedet.
  • Der er mulighed for støttende samtaler hos en psykolog. Udgangspunkt for dette er en individuel vurdering foretaget som led i afklaringen under forløbet. Baggrunden for eventuelle samtaler kan f.eks. være psykiske vanskeligheder som gør, at man har behov for støttende samtaler i forbindelse med overgangen til arbejdsmarkedet, f.eks. under opstart i praktik. Det kunne f.eks. være angst, tilbagevendende depression o.lign.
  • Der ydes vejledning i forbindelse med jobsøgning og der arbejdes individuelt med opkvalificering af deltagerens Jobnet CV. Dette sker i vores Jobklub, som er en kombination af praktisk hjælp i forbindelse med jobsøgning samt undervisning/oplæg omkring forskellige temaer med relevans for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
  • På 12 ugers forløb afholdes evaluerende midtvejssamtale mellem deltager og jobcenterrådgiver fra RCA i forløbets 7. uge med udgangspunkt i borgerens individuelle handleplan. Jobcenterrådgiver fra Jobhuset deltager såfremt det skønnes nødvendigt.
  • Ved afslutning af forløbet udarbejdes et forslag til det videre forløb for den enkelte deltager.

Mødetid

Der er løbende optag. Mødetiden er mellem 7.30 – 14.30 mandag til torsdag samt 7.30– 14.00 fredag. Der kan forekomme andre mødetider i praktikkerne. Afviger det ugentlige timeantal pr. deltager fra ovenstående sker dette på baggrund af en individuel faglig vurdering.

Optag

Optag sker hver mandag.
Se henvisningsprocedure for Aalborg Kommune og andre kommuner.

Rolle og ansvar

Myndighedsfunktion påhviler Jobhuset. RCA har ansvaret for forløbet og for etablering samt opfølgning i praktikken. Ved oprettelse af job med løntilskud påhviler dette Jobhuset. Endelig er jobcenterrådgiver på RCA ansvarlig for, i samarbejde med borger, at udarbejde forslag til plan for det videre forløb for den enkelte borger ved afslutning af forløbet.

Jobcenter Aalborg – Workbase Tilbuds id.

Klik HER for at se oversigt over tilbuds id. i Workbase.

Kontaktperson

Faglig koordinator Anja Kristensen
Skjernvej 7
9220 Aalborg Øst
Tlf: 99823004/31993004
Email: