Indsats under ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Målgruppe

Forløbet retter sig mod borgere, der er bevilget ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Formål

Formålet med forløbet er, med udgangspunkt i Rehabiliteringsteamets indstilling, at udvikle den enkeltes funktions- og arbejdsevne med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet helt eller delvist.

Mål

At der med udgangspunkt i rehabiliteringsteamets indstilling sker en udvikling og en bevidsthed om egen formåen, ressourcer og eventuelle skånehensyn, således at den enkelte er i stand til at deltage i de individuelt tilrettelagte aktiviteter, der vurderes at understøtte tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller en udvikling hen imod målet om en arbejdsmarkedstilknytning

Metode

Udgangspunktet for RCAs arbejde, uanset målgruppe, er en praksis funderet i beskæftigelse på værksteder, der i så høj grad som muligt ligner det almindelige arbejdsmarked. Borgere på RCA mødes derfor med de forventninger, krav og normer, som man mødes med på det ordinære arbejdsmarked. Opgaverne er ordrebaserede og nødvendige, hvilket stiller krav til kvalitet og levering.

Vi arbejder ud fra et normativt grundlag, som er udtryk for de normer og holdninger, der er gældende i det omgivende samfund og som alle borgere derfor kan og skal lære at fungere i. I det normative grundlag henter vi vores begrundelser for indsatsen i forhold til den enkelte i stedet for at handle individuelt.
Vi stiller maksimale krav til alle borgere ud fra den enkeltes forudsætninger, da vi har det grundsyn, at der stilles gensidige krav mellem mennesker, som respekterer hinanden.

Tilgangen til borgeren er ressourceorienteret og individuel, hvorfor der stilles individuelle krav og følges individuelt op.
Vi arbejder med åbenhed i vores pædagogiske arbejde, hvilket blandt andet betyder, at vi siger det vi ser og konfronterer med henblik på at skabe udvikling.
Der reageres strakt på manglende fremmøde, hvis borgeren ikke følger den individuelle, forpligtende aftale, vi har indgået.

Læs mere om metode på RCA HER.

Fremmøde

Der reageres straks på manglende fremmøde ved kontakt til borgeren, hvor der spørges konkret ind til begrundelser for fravær.  Vi har konkrete aftaler med hver enkelt borger og har dermed indgået en forpligtende aftale. Fremmøde er således også en del af det normative grundlag, hvor den enkelte borger skal bevidstgøres om, at det har en betydning at de møder op og er en del af fællesskabet.

Medarbejdere

Borgeren tilknyttes en fast jobcenterrådgiver på RCA samt evt. en værkstedsfaglig kontaktperson, hvis vedkommende er tilknyttet et af værkstederne. De værkstedsfaglige kontaktpersoner er medarbejdere med erfaring indenfor pædagogisk arbejde: Faglig baggrund vil være div. håndværksfag så som tømrer, smed m.m. Desuden personale uddannet indenfor produktion, indenfor køkkenfaget så som kok samt ernæringsassistent og personale med kontoruddannelser.

Samarbejdsparter som kan inddrages i forløbet efter individuelt behov

Fysioterapeuter

RCA psykolog

SME psykolog og/eller læge

Private og offentlige virksomheder

Henvisningsgrundlag

Henvisning sker via borgerens Min Plan.

Se inspiration til henvisning HER

Lovgrundlaget er Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32.1.2.

Varighed

Aftales individuelt med udgangspunkt i indstillingen fra rehabiliteringsteamet

Indhold

Forløbet kan sammensættes af følgende indsatser:

  • Mentorstøtte
  • Socialfaglig vejledning
  • Værkstedsaktiviteter
  • Virksomhedspraktik i privat eller offentlig virksomheds
  • FVU (Forberedende Voksen Undervisning)
  • OBU (Ordblindeundervisning)
  • Fysioterapeutisk indsats
  • Beskæftigelsesrettede støttende samtaler ved psykolog

Link til brochure om ressourceforløb, hvor de forskellige indsatser beskrives yderligere.

Virksomhedspraktikker og kombiforløb: Under forløbene vil der være fokus på at borgeren deltager i en eller flere virksomhedspraktikker. Der kan også etableres kombiforløb, som består af en kombination af virksomhedspraktik ved en arbejdsgiver på det ordinære arbejdsmarked og praktik på et af værkstederne på RCA. Initiativ til deltagelse i virksomhedspraktikker kan både tages af jobcenterrådgiver og/eller af RCA medarbejdere, men vil ske efter fælles aftale mellem borger, rådgiver og RCA.

Alle borgere modtager ergonomisk vejledning under deres deltagelse på værkstederne.

Fysioterapeutisk træning – herunder træning i varmtvandsbassin – tilbydes til de borgere, for hvem dette vurderes relevant af RCAs fysioterapeuter.

Ligeledes er det muligt at tilbyde den enkelte borger støttende samtaler ved RCAs psykolog. Samtalerne er arbejdsmarkedsrettede støttende samtaler, som har til formål at støtte op omkring de udviklingsprocesser borgeren er i gang med under forløbet.

Socialmedicinsk Enhed: Støttende samtaler tilbydes ligeledes af psykolog fra SME, ligesom læge fra SME kan tilbyde fokuseret samtale omkring konkrete helbredsmæssige spørgsmål. For begge kontaktformer gælder det at SME læge eller psykolog skriver et notat, som vedlægges afslutningsnotatet.

Mødetid

Gældende for alle forløb på RCA:

Mellem 7.30 – 14.30 mandag til torsdag samt 7.30– 14.00 fredag.

Mødetidspunkter aftales individuelt.

Optag

Optag sker hver mandag.
Se henvisningsprocedure for Aalborg Kommune og andre kommuner.

Rolle og ansvar

Myndighedsfunktion påhviler jobcenterrådgiver/ den koordinerende sagsbehandler.

RCA har ansvaret for forløbene og for at tage kontakt til jobcentret, såfremt den indgåede aftale mellem jobcenter, borgeren og RCA ikke overholdes.

RCA fremsender opfølgningsnotat til rådgiver hver 8. uge.

Jobcenter Aalborg – Workbase Tilbuds id.

Klik HER for at se oversigt over tilbuds id. i Workbase.

Kontaktperson

Faglig koordinator Anja Kristensen
Skjernvej 7
9220 Aalborg Øst
Tlf: 99 82 30 04 / 31 99 30 04
Email:

Kontaktperson

Teamleder Mette Skaarup Jakobsen
Skjernvej 7
9220 Aalborg Øst
Tlf: 99 82 30 03 / 31 99 30 03
Email: