Individuelt ungeforløb

Lovgrundlag

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 2.

Målgruppe

Forløbet retter sig mod unge uddannelseshjælpsmodtagere i alderen 18-30 år. Tilbuddet er til unge, der forventes at have behov for langvarig træning/læring i et aktivt produktionsmiljø med henblik på opstart i uddannelse eller opnåelse af beskæftigelse.

De unge kan være bogligt svage unge, unge med fysiske helbredsproblemer eller handicaps, eksempelvis døve, unge med psykiske problemstillinger (med eller uden diagnose), unge med misbrugsproblematikker eller sent udviklede unge. Fælles for disse unge vil ofte være, at de har deltaget i flere aktiverings- og beskæftigelsestilbud samt evt. afbrudt uddannelse uden at dette har ført til uddannelse, beskæftigelse eller endelig afklaring ift. uddannelse, eller fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Ligeledes kan de have været passive i en længere periode, fordi de ikke har kunnet/kan indgå i eksisterende tilbud under tilbudsviften.

Formål

At den unge bliver i stand til at påbegynde en uddannelse og/eller bliver bevidst om arbejdsrelevante ønsker, herunder at den unge opnår kompetencer med henblik på opstart i uddannelse eller opnåelse af beskæftigelse. Den unge vil via deltagelse i produktionsmiljøet kunne udvikle personlige og sociale kompetencer samt opnå viden og erfaring indenfor det faglige område, som han/hun knyttes til. Den daglige deltagelse i produktionen, det daglige samarbejde på værkstedet samt deltagelse i virksomhedspraktikker giver mulighed for, at den unge udbygger sit netværk, får afprøvet nye arbejdsområder, får erfaring med nye arbejdsfunktioner og tilegner sig de sociale handlingskompetencer, som den unge har brug for med henblik på at kunne begå sig på en uddannelsesinstitution eller på arbejdsmarkedet.

Mål

Målet er at den unge ved afslutning af forløbet, er i stand til at møde stabilt og deltage aktivt i det videre forløb, med fokus på ordinær uddannelse eller uddannelsesforberedende forløb.

Metode

Udgangspunktet for RCAs arbejde, uanset målgruppe, er en praksis funderet i beskæftigelse på værksteder, der i så høj grad som muligt ligner det almindelige arbejdsmarked. Den unge på RCA mødes derfor med de forventninger, krav og normer, som man mødes med på det ordinære arbejdsmarked. Opgaverne er ordrebaserede og nødvendige, hvilket stiller krav til kvalitet og levering.
Vi arbejder ud fra et normativt grundlag, som er udtryk for de normer og holdninger, der er gældende i det omgivende samfund og som alle unge derfor kan og skal lære at fungere i. I det normative grundlag henter vi vores begrundelser for indsatsen i forhold til den enkelte i stedet for at handle individuelt.
Vi stiller maksimale krav til alle unge ud fra den enkeltes forudsætninger, da vi har det grundsyn, at der stilles gensidige krav mellem mennesker, som respekterer hinanden.
Tilgangen til den unge er ressourceorienteret og individuel, hvorfor der stilles individuelle krav og følges individuelt op.
Vi arbejder med åbenhed i vores pædagogiske arbejde, hvilket blandt andet betyder, at vi siger det vi ser og konfronterer med henblik på at skabe udvikling.
Der reageres umiddelbart på manglende fremmøde, hvis den unge ikke følger den individuelle, forpligtende aftale, vi har indgået.

Læs mere om metode på RCA HER.

Fremmøde

Der reageres straks på manglende fremmøde ved kontakt til borgeren, hvor der spørges konkret ind til begrundelser for fravær.  Vi har konkrete aftaler med hver enkelt borger og har dermed indgået en forpligtende aftale. Fremmøde er således også en del af det normative grundlag, hvor den enkelte borger skal bevidstgøres om, at det har en betydning, at de møder op og er en del af fællesskabet.

Medarbejdere

Den unge tilknyttes en jobcenterrådgiver på RCA samt en kontaktperson på det værksted, som den unge tilknyttes. De værkstedsfaglige kontaktpersoner er medarbejdere med erfaring indenfor pædagogisk arbejde. Faglig baggrund vil være diverse håndværksfag så som tømrer, smed m.m. Desuden personale uddannet indenfor produktion, indenfor køkkenfaget så som kok samt ernæringsassistent og personale med kontoruddannelser.

Samarbejdsparter som kan inddrages i forløbet efter individuelt behov

Fysioterapeuter

RCA psykolog

SME psykolog og/eller læge

Private og offentlige virksomheder

Uddannelsesinstitutioner – Fx Tech College/brobygning, FVU-OBU undervisning m.m.

Indhold

Forløbet vil typisk være sammensat af følgende:

 • Ved opstart afholder jobcenterrådgiver på RCA en startsamtale med den unge. Jobcenterrådgiver fra Uddannelseshuset deltager efter mulighed og behov. Den unge er altid velkommen til at tage en bisidder med til samtalen. Udgangspunktet for samtalen er at forventningsafstemme formål med og indhold i forløbet. Med udgangspunkt i Min Plan og startsamtalen udarbejdes et aftale- og udviklingsplan for det enkelte forløb.
 • Virksomhedspraktik og kombiforløb Virksomhedspraktik etableres som udgangspunkt som en del af forløbet, med henblik på, og som led i at kvalificere den unges uddannelses- og erhvervsvalg. Der kan både være tale om et kombiforløb, hvor den unge er delvist på en ordinær arbejdsplads og delvist på RCA, eller udslusning til virksomhedspraktik.
 • Den unge tilknyttes et værksted og der skabes tydelige rammer omkring tilgang til arbejdsopgaver samt forventning til den daglige deltagelse i arbejdet og i de kollegiale relationer i afdelingen. Der kan arbejdes intensivt med at opbygge stabilitet, herunder evt. at øge den daglige arbejdstid. Der er mulighed for skærmning og der tages hensyn til evt. skånebehov.
 • Kost Den unge har mulighed for at købe morgenmad og frokost unde forløbet til rimelige priser.
 • Samling På RCA samles alle unge i længerevarende forløb to gange om ugen sammen med en RCA medarbejder. På samlingen vil bl.a. dagligdagen på RCA samt aktuelle emner i samfundet blive drøftet.
 • Undervisning Der kan afholdes undervisning på holdbasis. Der undervises fx i arbejdspladssikkerhed, privat økonomi, madlavning, psykoedukation eller andre relevante emner på det givne tidspunkt. I særlige tilfælde kan undervisningen ske individuelt ud fra en konkret vurdering.
 • FVU/OBU screening Der tilbydes screening ift. dansk og matematik på FVU niveau og evt. OBU hvis dette er relevant, samt undervisning for de unge der har behov for og er berettiget til dette.
 • Fysisk træning tilbydes efter individuel vurdering. Der er mulighed for individuel træning eller holdbaseret træning sammen med andre unge på RCA. Udgangspunktet for træningen er at udfordringer med baggrund i personlige eller sociale forhold herunder smerter, angst, depression m.m. kan få permanent betydning for den enkeltes funktionsniveau. Fysisk træning, fysisk aktivitet, arbejde med kropsbevidsthed og evt. smertehåndtering ved uddannet fysioterapeut kan sikre en hurtigere afklaring, opkvalificering og en holdbar fastholdelse i uddannelse eller på arbejdsmarkedet.

Mødetid

Timetal og mødetid aftales individuelt. Mødetid vil som udgangspunkt være indenfor RCAs åbningstid: Mandag til torsdag kl. 7.30 – 14.30, fredag kl. 7.30 – 14.00. Mødetiden kan være udenfor denne åbningstid, når den unge er i virksomhedspraktik i en virksomhed med andre åbningstider.

Varighed

Forløbslængde vurderes individuelt. Typisk bevilges et forløb på 13 uger. Forløbet kan forlænges efter aftale og afsluttes ligeledes efter aftale før forventet, såfremt det individuelle mål er nået eller såfremt der ikke vurderes fortsat at være grundlag for deltagelse i tilbuddet for den enkelte unge.

Optag og henvisning

Optag sker hver mandag.
Se henvisningsprocedure for Aalborg Kommune og andre kommuner.

Rolle og ansvar

Jobcenter: Myndighedsfunktion påhviler jobcenterrådgiver i Uddannelseshuset.

RCA har ansvaret for:

 • Fremmøderegistrering.
 • Direkte kontakt til rådgiver, hvis der opstår uventede handlinger eller andet vurderes relevant, at man i fællesskab handler på.
 • Etablering af virksomhedspraktik under forløbet, når dette vurderes relevant i udviklingsprocessen frem mod uddannelse og beskæftigelse. Desuden tæt opfølgning i praktikkerne.
 • Udarbejdelse af skriftlig opfølgning hver 11. uge
 • I samarbejdet med den unge og rådgiver at udarbejde forslag til plan for det videre forløb ved afslutning af forløbet.
 • Med udgangspunkt i henvisningens formulerede mål og delmål, at foretage progressionsmåling gennem forløbet

Jobcenter Aalborg – Workbase Tilbuds id.

Klik HER for at se oversigt over tilbuds id. i Workbase.

Kontaktperson

Faglig koordinator Anja Kristensen
Skjernvej 7
9220 Aalborg Øst
Tlf: 99 82 30 04 / 31 99 30 04
Email:

Kontaktperson

Teamleder Mette Skaarup Jakobsen
Skjernvej 7
9220 Aalborg Øst
Tlf: 99 82 30 03 / 31 99 30 03
Email: