STU-forløb

Lovgrundlag

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 32, stk. 1, nr. 2.

Målgruppe

I lovgivningen er målgruppen til STU-forløb defineret som unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse selv ikke med specialpædagogisk støtte. Der er ikke nogen nedre grænse for, hvor fysisk eller psykisk udviklingshæmmede, elever i målgruppen kan være. Den unge kan modtage et STU-forløb indtil det fyldte 25. år.

På RCA vil målgruppen være afgrænset til unge, der er fyldt 18 år, der har interesse inden for produktion, håndværk, køkken/kantine eller serviceområdet og som samtidig vil profitere af et STU-tilbud i en virksomhedslignende virksomhed. Unge med personlig hjælper vil være i målgruppen, ligesom kørestolsbrugere har gode muligheder for at deltage i det daglige arbejde på RCA, da vi har handicapvenlige adgangsforhold.

Medarbejdere

Den unge tilknyttes en fast socialfaglig kontaktperson, som følger den unge gennem hele forløbet. Den socialfaglige kontaktperson har en særlig viden omkring STU-forløb og varetager også kontakten til fx Jobcentret og UU-vejledningen.

I afdelingen tilknyttes den unge en fast kontaktperson. Kontaktpersonerne er pædagogisk-værkstedsfaglige medarbejdere med en pædagogisk indsigt i de særlige behov, målgruppen for STU kan have. Faglig baggrund vil være diverse håndværksfag så som tømrer, smed m.m. samt personale uddannet indenfor produktion og indenfor køkkenfaget (kok og ernæringsassistent).

Samarbejdsparter, som kan inddrages i forløbet efter individuelt behov

Private og offentlige virksomheder.

Andre STU-udbydere fx VIA og VUK.

Uddannelsesinstitutioner – fx Tech College/brobygning, Kurser på AMU og VUC, FVU- og ordblindeudbydere.

Formål

Målet er at den unge via deltagelse i produktionsmiljøet udvikler både faglige, praktiske og personlige kompetencer og at den unge opnår et større kendskab til arbejdsmarkedet og arbejdspladskultur samt udvikler arbejdsidentitet. Den unge forberedes til efterfølgende at tage en ungdomsuddannelse eller begå sig som medarbejder på en arbejdsplads – med eller uden støtte.
Gennem forløbet udvikles såvel faglige og praktiske kompetencer, som personlige, sociale eller menneskelige kompetencer.

Indhold

RCA tilbyder STU-forløb i et udviklings-, uddannelses- og læringsmiljø, hvor fokus er rettet mod beskæftigelses i en arbejdspladslignende virksomhed.

Indholdet i den unges STU-forløb tilrettelægges altid individuelt og indholdet vil løbende blive evalueret i en dialog mellem den unge selv, kontaktpersonerne på RCA samt den unges UU-vejleder.

Forløbet vil typisk være sammensat af følgende:

 • Ved opstart afholdes en visitationssamtale med den unge, socialfaglig kontaktperson fra RCA samt UU-vejleder. Såfremt der forud for visitationssamtalen er taget stilling til den unges tilknytning til produktionsafdeling, deltager også daglig kontaktperson fra afdelingen. Den unge er altid velkommen til at tage en bisidder med til samtalen. Udgangspunktet for samtalen er at forventningsafstemme formål med uddannelsen og indhold i forløbet. Med udgangspunkt i den unges uddannelsesplan og visitationssamtalen udarbejdes en foreløbig undervisningsplan med ugeskema, som danner grundlag for afklaringsforløbet.
 • STU-tilbuddet på RCA kan indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger. Afklaringsforløbet har til formål at afdække den unges ønsker og muligheder, herunder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.
 • Afklaringskonferencen afholdes i slutningen af afklaringsforløbet med deltagelse af den unge, RCA, og UU-vejleder. Konferencen har til formål at samle op på afklaringsforløbet og danner grundlag for udarbejdelsen af den endelige uddannelsesplan, som den unges UU-vejleder er ansvarlig for.
 • I samarbejde med den unge udarbejder RCA individuelle undervisningsplaner, som beskriver de konkrete aktiviteter, som den unge skal deltage i. Undervisningsplanerne tilrettelægges således, at de individuelle mål for den unges uddannelse opfyldes.
 • Ved opstart udarbejdes ugeskema med information om arbejdsopgaver samt andet indhold i hverdagen. Ugeplanen revideres løbende.
 • Den unge tilknyttes en afdeling og der skabes tydelige rammer omkring tilgang til arbejdsopgaver samt forventning til den daglige deltagelse i arbejdet og i de kollegiale relationer i afdelingen. Der er mulighed for skærmning – både ved opgaveløsning og i pauser – og der tages hensyn til den unges skånebehov. Arbejdet på værkstedet sker i strukturerede og forudsigelige omgivelser med udgangspunkt i en arbejdspladslignende praksis.
 • Ungemiljø på RCA: De unge kan deltage i forskellige strukturerede aktiviteter i løbet af ugen, blandt andet morgensamling med fællesspisning to gange om ugen, fælles træning ved fysioterapeuterne to gange om ugen, psykoedukation ved psykolog i mindre grupper, vejledning om kost og ernæring, herunder fremstilling af sund mad, oplæg med henblik på at den unge opnår kendskab til nærmiljø og samfund samt netværksskabende aktiviteter.
 • Når det vurderes relevant afholdes undervisning på holdbasis. Der undervises fx i arbejdspladssikkerhed, privatøkonomi, jobsøgning eller andre relevante emner på det givne tidspunkt.
 • Der tilbydes screening ift. dansk og matematik undervisning på FVU-niveau.
 • Der tilbydes screening ift. eventuel relevans af ordblindeundervisning (OBU).
 • I det omfang det er muligt tilbydes FVU- og OBU-undervisning på RCA for de unge, der er i berettiget til denne.
 • Der kan oprettes ekstern praktik i en virksomhed eller på en uddannelsesinstitution med opfølgning fra RCA.
 • Fysisk træning tilbydes efter individuel vurdering. Sammen med RCAs fysioterapeut vil der være mulighed for at deltage på et træningshold sammen med andre unge to gange om ugen.
 • Ergonomisk vejledning er altid en del af forløbet.
 • Støttende samtaler ved psykolog tilbydes efter individuel vurdering.
 • Almindelig daglig livsførelse: Fx strukturering af hverdagen, kost, budgetlægning, indkøb, rengøring, tøjvask m.m.

Mødetid

Timetal og mødetid aftales individuelt med udgangspunkt i RCAs åbningstid: Mandag til torsdag kl. 7.30 – 14.30, fredag kl. 7.30 – 14.00.

Det samlede undervisningstimetal udgør mindst 840 timer årligt. Praktiske aktiviteter, herunder praktik og undervisning på andre uddannelsesinstitutioner indgår i det årlige undervisningstimetal.

Varighed

STU er en treårig ungdomsuddannelse. Den unge skal færdiggøre ungdomsuddannelsen senest fem år efter påbegyndelse.

RCA tilbyder STU-forløb, hvor den unge er tilknyttet RCA under hele eller dele af den treårige uddannelse. RCA indgår gerne i kombinerede STU-forløb.

Optag

Det er den unges UU-vejleder, der indstiller til et STU-forløb.

I de tilfælde, hvor STU-forløbet bevilges efter LAB § 32.1.2, skal der foreligge en henvisning fra Jobcentret – det vil typisk gælde for unge mellem 18 og 25 år, der ikke er pensionister. Der er løbende optag.

Rolle og ansvar

Jobcenter: Myndighedsfunktion påhviler jobcenterrådgiver.

RCA har ansvar for:

 • Den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af STU-forløbet i forhold til den unge fx udarbejdelse af undervisningsplaner.
 • Den unges deltagelse i virksomhedens produktioner fx arbejde med fremmøde, motivation samt faglig udvikling.
 • Det daglige relations- og udviklingsarbejde sammen med den unge med henblik på den unges personlige og sociale udvikling.
 • Udarbejdelse af daglige/ugentlige arbejdsnotater (herunder fremmøderegistrering), som en gang om måneden overleveres til den unges rådgiver.
 • Den direkte kontakt til rådgiver og UU-vejleder, hvis der opstår uventede handlinger eller andet, der vurderes relevant, at man i fællesskab handler på.
 • Etablering af virksomhedspraktik og / eller brobygning under forløbet, når dette vurderes relevant i udviklingsprocessen.
 • Ugentlig kontakt og opfølgning i eksterne praktikker.
 • Udarbejdelse af skriftlige opfølgningsnotater samt afsluttende skriftlig opsamling over forløbet.

UU-vejledning har ansvar for:

De beskrevne ansvarsområder i hht. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Herunder udarbejdelse af den individuelle uddannelsesplan og årlig opfølgning herpå samt udarbejdelse af kompetencepapir til den unge i afslutningen af et STU-forløb.

Jobcenter Aalborg – Workbase Tilbuds id.

Klik her for at se oversigt over tilbuds id. i Workbase.

Kontaktperson

Faglig koordinator Anja Kristensen
Skjernvej 7
9220 Aalborg Øst
Tlf: 99 82 06 60 / 31 99 06 60
Email:

Kontaktperson

Teamleder Mette Skaarup Jakobsen
Skjernvej 7
9220 Aalborg Øst
Tlf: 99 82 30 03 / 31 99 30 03
Email: