Metode

Metode på RCA

Udgangspunktet for RCAs arbejde, uanset målgruppe, er en praksis funderet i beskæftigelse på værksteder, der i så høj grad som muligt ligner det almindelige arbejdsmarked.

Den arbejdspladslignende virksomhed er udgangspunkt for udvikling, vurderinger, beskrivelser, og den konkrete daglige indsats sammen med borgerne.

Derfor bygger RCA’s metode også på, at den enkelte borger i dagligdagen mødes med de krav og normer, som man mødes med på det ordinære arbejdsmarked.

Krav

Vi stiller krav, da vi som udgangspunkt har det grundsyn, at der stilles gensidige krav mellem mennesker, som respekterer hinanden. Vi stiller på den baggrund maksimale krav til alle borgere ud fra den enkeltes forudsætninger. Formålet med dette er at skabe mulighed for udvikling for den enkelte borger ud fra dennes forudsætninger, og med et udgangspunkt i de krav og forventninger, der er på det ordinære arbejdsmarked.

Individorientering

Tilgangen til borgerne er individuel, hvorfor der både stilles individuelle krav, og følges individuelt op f.eks. hvis vedkommende stiller sig uden for arbejdsfællesskabet, det kunne eksempelvis være i form af for mange og lange pauser.

Respekt og åbenhed

Det pædagogiske arbejde bygger på en respektfuld og åben tilgang til den enkelte. Det vil sige, at vi konfronterer borgeren med det, vi ser med henblik på at skabe mulighed og udgangspunkt for udvikling, læring og anvisning af alternative handlemuligheder.

Det normative grundlag

Vi tager udgangspunkt i de normer, som man lærer at kende, når man indgår i forskellige samfundsmæssige sammenhænge, herunder når man er en del af en arbejdsplads. Disse normer er afsættet, når vi skal begrunde og sætte mål for udviklingen sammen med den enkelte borger, frem for at handle ud fra individuelle holdninger. Det normative grundlag kan ses som en yderligere konkretisering af elementerne fra arbejdsevnemetoden – eller med andre ord en oversættelse til daglig praksis i en arbejdspladslignende ramme.

Det normative grundlag danner udgangspunkt for relationen med den enkelte unge med det formål at skabe udvikling. Udviklingen sker med fokus på at den enkelte borger skal kunne begå sig på et arbejdsmarked og i et samfund med nogle temmelig præcise normer for, hvad der forventes.

Fremmøde

Der reageres straks på manglende fremmøde ved kontakt til borgeren, hvor der spørges konkret ind til begrundelser for fravær.  Vi har konkrete aftaler med hver enkelt borger og har dermed indgået en forpligtende aftale. Fremmøde er således også en del af det normative grundlag, hvor den enkelte borger skal bevidstgøres om, at det har en betydning at de møder op og er en del af fællesskabet.