Henvisning til tilbud – Aalborg Kommune

Henvisning til tilbud – Aalborg Kommune

Forløbene tager udgangspunkt i en henvisning fra rådgiver i form af en jobplan/uddannelsesplan/opfølgningsplan (SDP)/rehabiliteringsplanens indsatsdel, hvoraf følgende oplysninger skal fremgå:

  • Konkret angivelse af mål og delmål for den enkelte borger. Se inspiration til henvisning HER
  • Rådgivers forventning til start timetal og evt. optrapning af timetal
  • Oplysninger om evt. behov for tolk, herunder hvilket sprog, der er tale om
  • Det forudsættes, at rådgiver ikke deltager i visitationssamtalen på RCA med mindre andet fremgår af henvisningen

Ovenstående oplysninger samt lægeakter og evt. anden relevant dokumentation skal fremgå af Workbase.

Henvisning sker via mail til faglig koordinator Anja Kristensen, akr-jobcenter@aalborg.dk, men angivelse af borgerens cpr-nummer. RCA trækker henvisningsgrundlag og relevante sagsakter i Workbase.

Sagen forvisiteres af faglig koordinator, som henvender sig til henvisende jobcenterrådgiver via mail eller telefon i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Sagen fordeles efterfølgende til en jobcenterrådgiver på RCA. Jobcenterrådgiver fra RCA tilknytter sig med rollen ”Aktive tilbud” i Workbase. Henvisende jobcenterrådgiver vil derved altid kunne se hvilken jobcenterrådgiver, der er tilknyttet sagen på RCA.

Jobcenterrådgiver fra RCA kontakter henvisende jobcenterrådgiver via mail med information om forventet visitationsdato.

Efter visitationssamtalen kontakter jobcenterrådgiver på RCA henvisende jobcenterrådgiver med information om aftale for forløbet, herunder start- og slutdato. Denne meddelelse sendes via Workbase.

Henvisende jobcenterrådgiver placerer borgeren i tilbud i Workbase på baggrund af de oplyste forløbsdatoer. Henvisende jobcenterrådgiver er ligeledes ansvarlig for at stoppe placeringen i Workbase.